هفت سین های فاطمی :
سین اول ستم به آل پیغمبر - سین دوم سیلی به صورت یاس حیدر - سین سوم سینه مجروح مادر - سین چهارم سوزاندن دربیت زهرای اطهر- سین پنجم سایه غم بر سرفرزندان کوثر - سین ششم سقط محسن بی گناه شده پرپر - سین هفتم سیل اشک حسنین و زینب .....