بخش پنجم از سلسله مقالات غربت یار:

چقدر دیده‌بانی در این غربت بی‌كرانه استوار است ! و چقدر درك آن برای ذهن ما ناشدنی ! اگر چه « غریب » را می توان در لغت شناخت و در معانی آن جستجو كرد ، اما باور كن كه معانی حقیقی آن بیش از این دو تا و چند تاست كه می‌گوییم . غربت باری سنگین است كه بر شانه‌ی غمین امام ، سنگینی میكند و دریغا كه ما برای برداشتن این بار یا دست كم سبك كردن آن هیچ گاه دست به كار نشده‌ایم .

 معرفت دوای همه‌ی دردهای بی‌درمان ماست ، كه اگر كسی ذره‌ای از شهد آن نوشید ، تشنه‌تر می شود و این عطش باعث می شود كه افق‌های محبت و ذكر یك به یك فتح گردد. پس بخوان :

 اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف نبیك

اللهم عرفنی نبیك فإنك إن لم تعرفنی نبیك لم أعرف حجتك

اللهم عرفنی حجتك فإنك إن لم تعرفنی حجتك ظلت عن دینی(کافی ، ج 1 ، ص 337)

 خدایا ، خودت را به من بشناسان كه اگرنشناسانی نبی تو را نمی‌شناسم .

 خدایا ، رسولت را به من بشناسان كه اگر نشناسانی حجت تو را نمی شناسم.

 خدایا ،حجت خود را به من بشناسان كه اگر نشناسانی از دینم گمراه می‌شوم .

 

44.jpg 

 

 غربت وانهادگی

 تصور كنید مردی آگاه و فرزانه را كه در میان جمعی جوان حضور دارد و فرض كنید این مرد با تقوی كوله باری از علم و تجربه و سخن دانی را به همراه دارد . وقتی مشكلی سر راه افراد قرار می گیرد و آنان با مساله‌ای در زندگی برخورد می‌كنند ، مسلم است كه می‌توانند به مدد تیزبینی و تقوی و بصیرت او ، راه را از چاه شناسند و انتخاب درست را انجام ‌دهند . آن فرد هم از نظر سنی ،هم از بعد معنوی و علمی از جوان ترها بالاتر است و كلید درهای بسته و گره‌گشایی گره‌های كور آنان به دست اوست . اگر این جوان‌ها او را نشناسند و برای حل معضلاتشان به او رجوع نكنند و راهنمایی نخواهند ، در واقع او را كنار گذاشته‌اند ، از او استفاده‌ای را كه شایسته است نكرده‌‌اند و بی‌توجه و اعتنا به سادگی از كنار او گذاشته‌اند ناگوارتر از این حالت ، هنگامی است كه افراد دور و بر ، این پیر راه و راهنمای آگاه ،از سوابق ، مهارت‌ها و تجارب او با خبر باشند و بدانند اگر مساله‌ای حل نشده‌ای دارند او پاسخگوست ، اما در عین حال سراغی از او نگیرند . اگر به صورت صحیح ، نعمت وجود او مورد بهره‌برداری قرار نگیرد ، یعنی یا اصلاً آشنایی با او در میان نباشد یا او را بشناسند اما كنارش بگذارند ، درحقیقت او را غریب گذارده‌اند .

 

مهجور ، متروك ، معطل

 این معنای غریب با مفاهیم « مهجور » ، « متروك » و « معطل » توضیح داده می شود . مهجور یعنی فردی كه طرد شده و از صحنه رانده شده باشد . متروك یعنی ترك شده و معطل چیزی است كه در جهت هدفی كه باید از آن استفاده نمی‌كنند . اگر معطل را به شخصی نسبت دهیم ، به این مفهوم است كه دیگران در حق او كوتاهی كرده‌اند و در واقع نصیب گرفتن از او را ترك نموده‌‌اند و خود به خود در برخورد با او و بهره‌وری از او را به روی خود بسته‌اند .

 مفهوم فرونهادگی ،وانهادگی و واگذاشتگی دقیقاً از اینجا نتیجه می شود .وقتی فرد معطل می شود ، یعنی فیض جستن از او تعطیل می گردد ،‌كار به آنجا می‌انجامد كه گویی افراد طردش كرده‌‌اند و از عرصه ی یادآوری و پیروی كنارش گذاشته‌اند . به علاوه ، این مفهوم از غربت با شكر عملی در ارتباط است . علم آن فرد ، تقوای او و آینده نگری‌اش برای آن جماعت نعمت است و وقتی نسبت به این اوصاف او استقبالی صورت نگیرد ، یا به عبارتی آن نعمت با بی‌محلی روبرو شود و شكر عملی – برخورد عملی صحیح با نعمت - درباره‌ی آن به جا نیاید ، غریب خواهد ماند .

 

25.jpg

 

این مفهوم در مورد امام غریب ما نیز صدق می كند . در حقیقت با نظر به هر یك از اوصاف و جنبه‌های « نعمت بودن امام عصر علیه السلام برای ما » می‌توان غربت ایشان را تحلیل كرد . در ارتباط با هر یك از اوصاف حضرتش اگر اولاً شناختی نسبت به آنها وجود نداشته باشد و افراد ندانند آن ویژگی خاص در ولی نعمتشان هست ، یك مرتبه از فرو نهاده بودن امام غریب آشكار می شود و مرتبه‌ی رنج آورتر این است كه افراد ، نسبت به وصفی آگهی داشته باشند و بدانند كه می‌توانند از دستگیری و فیوضات آن برخوردار شوند ،‌اما سراغی نگیرند و پیگیر بهره‌مندی از آن نشوند . برای تذكر به غربت آن امام ناپدید ، به دو وصف از اوصاف ستوده‌ی ایشان اشاره می‌كنیم تا با بازگشت به درون خود ببینیم آیا حق شكر عملی این جنبه‌های نور بخش مولایمان را ادا كرده‌ایم یا نه ؟